Valmentajapalaveri / JH

Aika: 23.11.2020 klo 19:00 - 20:00
Paikka: Neukkari