Joukkue

Aalto Niilo
Auranen Roni
Närvä Mikko
Nurmi Ville-Matti
Rantala Eemeli
Rutkowski Alan
Tupala Niila
3
Nurmi Onni
4
Satola Aatu
6
Ruohonen Eetu
9
Nurminen Kosti
15
Aaltonen Nooa
17
Salo Niilo
18
Kauppi Axel
19
Svart Alvar
22
Rantalainen Väinö
24
Vaittinen Leevi
25
Perttu Onni

Toimihenkilöt